Etiske retningslinjer er et felles sett av forventninger til ansatte når det gjelder adferd. 
Det er et verktøy for å påvirke adferd og kultur i bedriften og som skal sikre at alle som er i kontakt med Jobbklar skal behandles med respekt og verdighet. 

I Jobbklar har vi etiske retningslinjer som gjør det lettere å diskutere forventningene og samtidig ta tak i forhold som bryter ved forventet adferd.
Alle i Jobbklar har et ansvar for å påpeke brudd på de etiske retningslinjene og det er 
ledelsens ansvar å ta tak i det. Våre etiske retningslinjer er enkle å sette seg inn 
i og enkle å etterleve. De er relevante for medarbeidernes hverdag og for de dilemmaer 
som kan oppstå.
De etiske retningslinjene bygger på Jobbklar sin visjon som er å skape et arbeidsmarked med rom for alle. Dette oppnår vi ved å hjelpe mennesker i jobb så de kan bruke sine evner og skape seg et godt og verdig liv.

Arbeidet bygger på de tre kjerneverdiene: åpen, modig og real, og vi skal sørge for at veien mot målet er bygget på bærekraft, mangfold og talentutvikling.

Verdiene sier noe om hvordan vi skal oppføre oss på veien:
Åpen: Vi møter alle mennesker med respekt, vennlighet og forventning.
Modig: Vi utfordrer, er dedikerte og handlekraftige.
Real: Vi er pålitelige og tilgjengelige. Vi holder det vi lover

Om karriereveiledning sier Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:
Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet.

Jobbklar tilbyr profesjonell karriereveiledning i våre tiltak og programmer for deg som er søkt inn fra NAV.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Her vil du få økt kunnskap om deg selv, og muligheter til å reflektere over hvem er jeg, hva er mine interesser og hva er mine verdier og personlige preferanser? I vår karriereveiledning vil vi ta utgangspunkt i deg, ditt mål og dine drømmer. Deretter gir vi deg muligheten til å få erfaring gjennom opplæring og praksis hos relevante arbeidsgivere.

Jobbklar tilbyr også karriereveiledning til alle andre som har behov for å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid. 

Ved Jobbklar utfører vi karriereveiledning i henhold til standardene for Kvalitet i Karriereveiledning fra Kompetanse Norge.